Projekt "Wschodnia sieć. Wsparcie rozwoju sieci współpracy UTW na Ukrainie i Białorusi"

Umowa Dotacji RITA-2014-S-01

Okres realizacji: 25.04.2014 - 24.04.2015

 

 

Celem projektu jest wsparcie merytoryczne, organizacyjne i metodyczne sieci uniwersytetów trzeciego wieku z zachodniej Ukrainy i Białorusi, współpracujących z UTW w Uniwersytecie Wrocławskim, jak również zainicjowanie powstania nowych uniwersytetów trzeciego wieku w oparciu o doświadczenia UTW w Grodnie i UTW we Lwowie. Projekt będzie przebiegał w 4 etapach.

I etap to cykl szkoleń na temat koncepcji UTW, organizacji, działalności, procedur rekrutacji członków oraz budowania relacji ze środowiskiem, pozyskiwania środków finansowych na działalność i tworzenia atrakcyjnego wizerunku instytucji. Etap ten powinien zakończyć się wygenerowaniem pomysłów na założenie własnego UTW

II etap to cykl szkoleń na temat gerontologii, metodyki pracy z osobami starszymi, dydaktyki dla seniorów, celów kształcenia w UTW. Etap ten powinien się zakończyć zdefiniowaniem programu kształcenia w zakładanym UTW

III etap to rozbudowa lub tworzenie nowych UTW na Białorusi i Ukrainie

IV etap to konferencja robocza w Polsce, podczas której menedżerowie i instruktorzy zaprezentują wyniki swojej działalności, przedstawią osiągnięcia i problemy związane z funkcjonowaniem UTW, które zakładali oraz skorzystają ze wsparcia grupy doświadczonych kolegów w rozwiązywaniu przedstawionych problemów z innych UTW w Polsce. Planowany przez nas projekt jest z jednej strony kontynuacją działań podejmowanych wcześniej, aktywizujących środowiska senioralne, a z drugiej strony będzie kolejnym etapem w budowaniu sieci.