Zawartość

Wschodnia sieć. Wsparcie rozwoju sieci współpracy ukraińskich i białoruskich UTW: III Spotkanie Projektowe, Wrocław 07.04.2015 – 11.04.2015

III Polsko-białorusko-ukraińskie spotkanie przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które w ramach programu RITA (Przemiany w Regionie) realizują projekt "Wschodnia sieć. Wsparcie rozwoju sieci współpracy ukraińskich i białoruskich UTW” (Umowa Dotacji RITA-2014-S-01, okres realizacji: 25.04.2014 - 24.04.2015) odbyło się we Wrocławiu w dniach 7 – 11 kwietnia 2015 r. Celem spotkania było podsumowanie projektu realizowanego w latach 2014- 2015. Uniwersytety z Białorusi i z Ukrainy przedstawiły swoje dokonania.

 Bardzo ważną częścią spotkania były warsztaty, nazwane „burza mózgów”. Poświęcono je rozpoznaniu problemów towarzyszących powoływaniu nowych UTW na Białorusi i Ukrainie oraz poszukiwaniu sposobów ich rozwiązywania, wyróżniając zarówno te, które są specyficzne dla danego kraju, jak i te bardzo podobne – wspólne dla wszystkich UTW.

 

   Na Białorusi występuje duże zainteresowanie edukacją dzieci i młodzieży, są organizowane kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych. Osobom starszym oferuje się pomoc w zakresie potrzeb materialnych, zdrowotnych i opiekuńczych, natomiast nie ma zainteresowania i zrozumienia dla ich edukacji. Aktywni seniorzy, którzy mimo wszystko tworzą wspólnoty w rodzaju UTW, nie podejmują współpracy z jednostkami administracji państwowej i uczelniami wyższymi przede wszystkim z obawy przed zbytnim sformalizowaniem oraz ewentualną ingerencją w działania wewnętrzne organizacji.

Na Ukrainie z kolei pojawiają się potrzeby socjalno-psychologiczne, związane z traumatycznymi przeżyciami całego społeczeństwa, a więc i osób starszych.

W obydwu krajach występują trudności z naborem nowych słuchaczy do UTW oraz wyłoniła się potrzeba wprowadzania na szeroką skalę zajęć z ekonomiki gospodarstwa domowego.

Problemy wspólne (białorusko – ukraińsko – polskie) obejmują:

-      sposób finansowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

-      rozwiązanie trudności lokalowych, które utrudniają prowadzenie zajęć,

-      pozyskiwanie wykładowców, nauczycieli do prowadzenia zajęć,

-      ułożenie ciekawego i interesującego słuchaczy programu zajęć,

-      ustalenie czasu studiowania w UTW – określony lub nieograniczony.

 

Niektóre z rozpoznanych problemów mogłyby być rozwiązywane na „własnym terenie” przez:

-      zapraszanie przedstawicieli uczelni wyższych na spotkania z seniorami, organizowanie wspólnych konferencji naukowych, zainteresowanie pracowników naukowych możliwością prowadzenia badań związanych z ideą kształcenia ustawicznego i z tematami z zakresu gerontologii,

-      proponowanie studentom prowadzenie warsztatów dla słuchaczy UTW,

-      zorganizowanie „okrągłego stołu” z udziałem dziennikarzy prasy, radia
i telewizji w celu promowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku i przekazywanie mediom wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych starszych osób,

-      wykorzystanie internetu dla potrzeb edukacyjnych seniorów,

-      nawiązanie kontaktu ze szkołami w celu budowania sieci działań międzygeneracyjnych,

-      włączanie się w działania na rzecz miasta i jego mieszkańców – wolontariat seniorów,

-      wykorzystanie kompetencji i doświadczenia słuchaczy dla organizowania sekcji, klubów zgodnie z zainteresowaniami starszych studentów,

-      opracowanie projektów dla pozyskania funduszy,

-      wspólne działania z innymi organizacjami pozarządowymi, przy zachowaniu odrębności, na zasadzie współpracy, a nie konkurencji.

 

 Dla rozwiązywania problemów wspólnych w ramach „Wschodniej Sieci”   zaproponowano podjęcie następujących działań:

-      utworzenie krajowych Federacji UTW wykorzystując polskie doświadczenia,

-      utworzenie międzynarodowej Federacji UTW „wschód- zachód”,

-      stworzenie wspólnej platformy internetowej dla nauki języka białoruskiego, ukraińskiego i polskiego,

-      organizowanie „letnich szkół” dla wykładowców i słuchaczy,

-      podjęcie wspólnych badań naukowych,

-      organizowanie międzynarodowych konferencji naukowych, seminariów,

-      opracowanie wspólnych projektów edukacyjnych.

 

 Przedstawiciele UTW na Ukrainie i Białorusi spotkali się również z Doradcą Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Seniorów, Walentyną Wnuk oraz z Kierownikiem Wrocławskiego Centrum Seniora, Robertem Pawliszko. Pani Walentyna Wnuk przedstawiła znaczenie uniwersytetu trzeciego wieku dla rozwoju człowieka i dla radzenia sobie z problemami współczesnego świata. Pan Robert Pawliszko omówił różne działania na rzecz wrocławskich seniorów, takie jak: promowanie „dobrych praktyk” przez Telewizyjny Klub Seniora i czasopismo Magazyn Seniora, obchody Dnia Seniora, które we Wrocławiu trwają kilkanaście dni, programy edukacyjne „Akademia Rozwoju Seniora” i „Szkoła Liderów”, Telefon Seniora i Kartę Seniora oraz „miejsca przyjazne Seniorom”. Wiele z tych pomysłów można by wykorzystać w pracy UTW.

 

 Mając na uwadze fakt, że Uniwersytety Trzeciego Wieku wspierają aktywność osób starszych i dają im możliwość rozwoju w wymiarze intelektualnym, fizycznym, społecznym oraz duchowym, gospodarze spotkania zaprosili Gości
do Afrykarium we wrocławskim ZOO i wspólnie zwiedzono tereny wokół Hali Stulecia. Z Klubem Miłośników Sztuki Goście odwiedzili Muzeum Farmacji
i galerię malarstwa polskiego w Muzeum Narodowym. Z Sekcja Kulturalną obejrzeli przedstawienie „Oskar i Pani Róża” w Teatrze „Arka”.

Ostatniego dnia pobytu we Wrocławiu „Wschód” spotkał się z „Zachodem”
na uroczystej kolacji, która była nieformalnym, ale bardzo miłym zakończeniem kilkudniowych obrad, dyskusji i ustaleń na przyszłość.

 

Zapisała Stanisława Warmuz, słuchaczka UTW w Uniwersytecie Wrocławskim

Link do galerii:

https://plus.google.com/u/0/photos/116498146721583174142/albums/6149914845220443729