crITiC – Critical Internet usage

http://criticproject.com/

https://www.facebook.com/crlTiC

Z radością informujemy o publikacji opracowanego w ramach projektu zestawu narzędzi.
Zestaw ten skierowany jest do praktyków, edukatorów, trenerów, liderów społeczności lokalnych i władz, pracujących z dorosłymi uczniami. Zawiera on materiały mające na celu wyposażenie dorosłych słuchaczy w umiejętności krytycznego myślenia oraz wzmocnienie ich pewności siebie w korzystaniu z Internetu, a także podniesienie ich świadomości na temat zagrożeń, jakie mogą napotkać.
Zestaw podzielony jest na trzy rozdziały, z których każdy zawiera szczegółowy scenariusz lekcji, który może być wykorzystany przez nauczycieli i trenerów do nauczania tych tematów swoich uczniów i jest dostępny do pobrania pod tym linkiem: http://www.criticproject.com/toolkit

https://www.slideshare.net/AnetaKobylarek/critic-toolkit-plpdf

We are happy to announce the publication of the project toolkit, called Toolkit of Critical Internet Usage. This toolkit is directed at practitioners, educators, trainers, local community leaders and authorities, working with adult learners. It contains materials designed to provide adult learners with critical thinking skills and strengthen their confidence in using the Internet and raise their awareness of the risks they may encounter. The toolkit is divided into three chapters, each of which contains a detailed lesson plan which can be used by teachers and trainers to teach these topics to their learners. The toolkit is available for download at this link:

http://www.criticproject.com/toolkit

https://www.slideshare.net/AnetaKobylarek/critic-toolkitenpdf

*************************************************************************************************************Uwaga! zapraszamy wszystkich współpracowników/ wolontariuszy Fundacji na kurs z krytycznego myślenia podczas korzystania z Internetu. Kurs odbędzie się na platformie Zoom w dniach 7-9 września 2021r. w języku angielskim (wymagana znajomość na poziomie B2).

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres proscientiapublica@gmail.com do 20.08.2021

Wybrani uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną do 31.08.2021

Warunki uczestnictwa:

  • gotowość do dzielenia się swoim doświadczeniem i zdobytymi umiejętnościami z innymi kolegami po zakończeniuszkolenia i zaangażowanie w działania upowszechniające;
  • zainteresowanie tematyką projektu;
  • wcześniejsze doświadczenia;
  • entuzjazm w stosunku do projektów międzynarodowych i współpracy z różnymikrajami;
  • zdolność do przeprowadzenia szkoleń na poziomie lokalnym;
    Mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne, beneficjent grantu zobowiązuje się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania podczas procesu rekrutacji i trwania projektu

*************************************************************************************************************W dniu 13.07.2021 odbyło się kolejne spotkanie online naszego projektu Krytyczne wykorzystanie Internetu. Dyskutowaliśmy o możliwości spotkań twarzą w twarz, których nie mogliśmy odbyć przez długi czas z powodu pandemii. Kolejnym ważnym punktem programu była praca nad udoskonaleniem opracowywanego zestawu narzędzi, który będziemy testować we wrześniu. Nasi uczestnicy, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, przedstawili rekomendacje. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za udział.Fundacja Pro Scientia Publica (Polska)Kairos Europe Ltd. (Wielka Brytania)Nazhayat (Turcja)