Seniors In Arts

2020-1-IT02-KA227-ADU-095131

01/03/2021 – 28/02/2023

Cele projektu

Opracowanie przewodnika zbierającego najlepsze praktyki z zakresu działań szkoleniowych opartych na sztukach ekspresyjnych dla seniorów, w celu stworzenia wspólnego zaplecza dla edukatorów i operatorów społecznych pracujących z seniorami. (kompetencje dla edukatorów)

Zapewnienie możliwości uczenia się na poziomie lokalnym i międzynarodowym dla osób starszych, jako sposobu na nawiązanie kontaktu, wymianę pomysłów i doświadczeń w europejskiej wspólnocie starszych obywateli. (świadomość tożsamości europejskiej)

Stworzenie narzędzia – wirtualnego, transnarodowego kręgu kulturowego – w którym seniorzy będą mieli możliwość kontaktu z rówieśnikami z całej Europy, dostęp do produktów artystycznych jako okazji do rozrywki i nauki, a także możliwość dzielenia się własnymi produktami artystycznymi, będącymi rezultatem twórczych i ekspresyjnych działań.

Działania w ramach projektu

Opracowanie wytycznych dotyczących motywacji i uczestnictwa seniorów w działaniach edukacyjnych poprzez sztuki ekspresyjne: teatr, muzykę, taniec, twórcze pisanie, w tym uwagi na temat ogólnych ram zastosowania (motywacja i uczestnictwo dorosłych uczniów w warsztatach artystycznych).

Międzynarodowe szkolenie dla kadry (3 edukatorów z każdego kraju): “Sztuki ekspresyjne w edukacji seniorów”, aby rozwinąć kluczowe kompetencje dzieląc się prostym i elastycznym modułem szkoleniowym, który zostanie wdrożony poprzez lokalne warsztaty dla seniorów w każdym kraju.

Mobilność mieszana dla osób uczących się (5 seniorów z każdego kraju): “Seniorzy w sztuce” – realizacja prostych i elastycznych warsztatów z seniorami (również z uwzględnieniem specjalnych potrzeb).

“Międzynarodowy krąg kulturowy”: rozwój wirtualnej społeczności na stronie internetowej projektu

Lokalne warsztaty artystyczne dla 20 seniorów w każdym kraju. Monitoring i ewaluacja oraz ocena wpływu w celu walidacji i wykorzystania rezultatów i wyników projektu

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.