Profesjonalizacja Kadry Fundacji

W ramach działań Zarządu Fundacji systematycznie prowadzone są prace nad planowaniem strategicznym, weryfikacją misji i planami rocznymi.
Od 2012 r. co 3 lata organizowane są spotkania poświęcone długofalowemu planowaniu strategicznemu – z udziałem wszystkich zainteresowanych współpracowników i wolontariuszy.
Zarząd Fundacji w 2018 roku przeprowadził badanie potrzeb i motywacji członków oraz doprecyzował cele na poziomie operacyjnym.
Wybrane cele postawione przed Fundacją na lata 2019 – 2021 (Europejski Plan Rozwoju (EPR)) to:

  • Wzrost jakości i innowacyjności produktów szkoleniowych Fundacji, w tym włączenie tematyki TIK (słabo obecnej w ofercie),
  • Wzmocnienie pozycji Fundacji w edukacji trenerów osób starszych na Dolnym Śląsku,
  • Poszukiwanie nowych kontaktów, które zaowocują stałą współpracą w projektach międzynarodowych.

Projekty międzynarodowe pozwalają na wzmocnienie pozycji Fundacji jako eksperta edukacji pozaformalnej osób starszych. Dzięki nowym partnerstwom poznajemy nowe obszary nauczania, które potem z powodzeniem transponujemy na własne podwórko