Fundusz Wyszehradzki – 22020344

Rozwój kompetencji cyfrowych – wzrost edukacji w społeczeństwie

O PROJEKCIE

Projekt jest finansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez dotacje z Wyszehradzkiej Czwórki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest wspieranie idei trwałej współpracy regionalnej w Europie Środkowej. Więcej informacji na www.visegradfund.org.

Główne priorytety podkreślone w projekcie to wzmocnienie profilu zawodów nauczycielskich oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych, których wspólnym mianownikiem jest doskonalenie edukacji. Celem projektu jest wzbudzenie większego zainteresowania przyjmowaniem i wdrażaniem innowacyjnych podejść do procesu nauczania.

Biorąc pod uwagę liczbę młodzieży przyjmowanej co roku do szkół średnich, nie sposób pominąć kilku negatywnych cech współczesnej młodzieży (nieuwaga, niechęć do poświęcania czasu na naukę wymaganego materiału, zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin, brak zainteresowania historią, aktualnymi wydarzeniami, ogólnym obrazem społeczeństwa).

Wierzymy, że w przypadku poprawy jakości kształcenia na poziomie szkoły średniej możliwe będzie osiągnięcie większego zainteresowania młodych ludzi nauką, większej chęci do podejmowania prób rozwijania swojej wiedzy i umiejętności, a tym samym pełnej integracji ze społeczeństwem i przynoszenia im korzyści.

W ramach wzmacniania kompetencji kluczowych projekt ten koncentruje się przede wszystkim na zdobywaniu kompetencji a następnie ich wdrażaniu w wybranych przedmiotach. Są to „klasyczne” umiejętności – takie jak stawianie pytań i rozwijanie krytycznego myślenia, umiejętność wyszukiwania wysokiej jakości treści cyfrowych, ale także same umiejętności praktyczne – m.in. w tworzeniu ciekawych i atrakcyjnych wizualnie prezentacji z innowacyjnymi elementami (bo wiemy, że obecne pokolenie ma duży potencjał wizualny), uwzględnianiu interaktywnych możliwości w sposobie nauczania.

Wyniki tego projektu powstały na podstawie analizy „umiejętności cyfrowych nauczycieli” z naciskiem na 2 główne obszary: opinie nauczycieli i percepcję uczniów oraz obecny stan i zadowolenie z nauczania ze strony nauczycieli, jak i uczniów.

Dzięki kursowi stworzonemu na platformie Moodle nauczyciele i inni profesjonaliści zajmujący się edukacją i szkoleniami zdobędą narzędzia i zestaw umiejętności, dzięki którym zapoznają się z problematyką nowych mediów przydatnych w ich praktyce pedagogicznej. Jednocześnie mogą doskonalić umiejętność stosowania innowacyjnych podejść w procesie edukacyjnym poprzez efektywne wykorzystanie szerokiej gamy bezpłatnych narzędzi internetowych, aplikacji i rozwiązań technologicznych z kategorii nowych mediów. Jednocześnie platforma ta umożliwia tworzenie nowych sieci i możliwości dzielenia się najlepszymi praktykami i wiedzą teoretyczną, a także opracowywanie wspólnych strategii uczenia na poziomie europejskim. Integracja nauczycieli ze szkół i krajów V4 przyczyni się do współpracy transgranicznej opartej na efektywnym wykorzystaniu nowych metod, technik i narzędzi pedagogicznych opartych na ICT.

Więcej informacji na stronie projektu