STRONG2GETHER

 

Oficjalna nazwa projektu: STRONG2GETHER – UPGRADING THE RESILIENCE AND ADAPTABILITY OF SENIORS IN THE POST-COVID ERA THROUGH A DIGITAL-DRIVEN LIFELONG LEARNING PROGRAMME PROMOTING CIVIC ENGAGEMENT OF ALL AGES

(Zwiększanie odporności i zdolności adaptacyjnych osób starszych w erze post-wizualnej poprzez program cyfrowego uczenia się przez całe życie, który promuje zaangażowanie obywatelskie dla wszystkich grup wiekowych)

Akronim: STRONG2GETHER
Okres realizacji: luty 2022 r. – kwiecień 2024 r.
Partner wiodący: APPIS – Associação Paredes pela Inclusão Social (Portugalia)
Partnerzy (państwo): Hälsinglands Utbildningsförbund (Szwecja), Fundacja Pro Scientia Publica (Polska), Gmina Agios Dometios (Cypr), Atermon B.V. (Holandia), A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr), ZDUS – Związek Stowarzyszeń Emerytów Słowenii (Słowenia)
Projekt finansowany przez program Erasmus+, Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia dorosłych, nr projektu: 2021-1-PT01-KA220-ADU-000035326.

Opis projektu:

Problemy związane ze zdrowiem psychicznym, które pojawiły się w wyniku kwarantanny i środków dystansu społecznego w odpowiedzi na Covid-19, uwypukliły potrzebę nowych technologii, aby zapewnić łączność i integrację w erze cyfrowej.

Kilka znaczących organizacji dostrzega zwiększoną podatność osób starszych na zagrożenia: np. ogólnounijna platforma “Older People’s Voice” (AGE EU) zauważa, że osoby starsze są bardziej narażone na wystąpienie objawów depresji, co prowadzi do wyższego ryzyka samobójstwa w porównaniu z innymi grupami ludności; KE zauważa, że w 2019 r. 18% dorosłych w Europie doświadczyło samotności, z czego większość to osoby starsze, które napotykają bariery w angażowaniu się w działania ze względu na ograniczenia społeczne i zdrowotne.

Z drugiej strony, Komitet Regionów UE podkreśla znaczenie wolontariatu w zwiększaniu wydajności gospodarki europejskiej, a Eurostat zwrócił uwagę na rolę osób starszych w społeczeństwie oraz potrzebę zniwelowania luki pokoleniowej poprzez tworzenie możliwości wymiany pomysłów.

Grupami docelowymi projektu są:

 • Główna grupa docelowa: osoby starsze w wieku 60+, które niedawno przeszły na emeryturę, opiekunowie, członkowie rodzin osób starszych.
 • Inne grupy docelowe:
 • Edukatorzy dorosłych, pracownicy socjalni, lekarze, psychologowie, gerontolodzy itp. pracujący bezpośrednio z osobami starszymi.
 • Młodzi wolontariusze
 • Społeczność lokalna, młodzieżowe organizacje pozarządowe, władze publiczne, ośrodki edukacyjne, stowarzyszenia studenckie, uczelnie wyższe itp. oraz gminy i stowarzyszenia emerytów.

Cele projektu:

 • Głównym celem jest stawienie czoła wyzwaniom społecznym i zdrowotnym, takim jak izolacja, samotność, wykluczenie społeczne i cyfrowe oraz problemy ze zdrowiem psychicznym.
 • Zaprojektowanie, opracowanie, przetestowanie pilotażowe i zaoferowanie rozwiązania cyfrowego w postaci platformy internetowej i aplikacji mobilnej, które ma na celu włączenie społeczne i cyfrowe osób starszych poprzez międzypokoleniowe uczenie się.
 • Zwiększanie możliwości uczenia się przez całe życie i zmniejszanie trudności poprzez podwójny system wolontariatu; młodzi ludzie będą wspierać osoby starsze, a osoby starsze będą oferować swoje umiejętności mentorskie.
 • Pokonywanie luki pokoleniowej.
 • Promowanie aktywnego starzenia się.

Projekt ma na celu:

 • Promowanie innowacyjnych metod i metod pedagogicznych stosowanych przez edukatorów dorosłych.
 • Uwrażliwienie osób starszych na procesy modernizacji i cyfryzacji.
 • Poprawa dostępu, uczestnictwa i wyników w nauce osób starszych.
 • Ułatwianie uczenia się międzypokoleniowego między osobami starszymi i młodszymi oraz informowanie o znaczeniu i korzyściach płynących z wolontariatu.
 • Zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, włączenie cyfrowe oraz zapobieganie samotności i problemom zdrowia psychicznego wśród osób starszych.