Projekt Mobilnościowy Rozwój kadry Fundacji Pro Scientia Publica

w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

Nr umowy: 2019-1-PL01-KA104-064138

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.10.2020

#dzielimysiedoswiadczeniem:

03/20/2020

Ruszyła rekrutacja do kursu w Vibo Valentia (01-05.05.2020): /forms.gle/LeNeYd3XMRxP4MUF9

Ilość miejsc: 5

Zgłoszenia należy wysyłać do 20 marca.

O wynikach poinformujemy wybranych kandydatów drogą mailową lub telefoniczną do 27 marca.

Proszę zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa (poniżej, pod rekrutacją do Londynu)

#dzielimysiedoswiadczeniem

Obejrzyj również:

Ciekawi wrażeń z naszego kursu w Londynie? Zobaczcie prezentację:

Nie samym kursem uczestnik żyje czyli co robić w Londynie w czasie wolnym ;):

02/11/2019

Ruszyła rekrutacja do kursu w Londynie (10-14.02.2020):

forms.gle/BAn49NRjDt1CYoWD8

Ilość miejsc: 7

Zgłoszenia należy wysyłać do 20 listopada.

O wynikach poinformujemy wybranych kandydatów drogą mailową lub telefoniczną do 27 listopada.

Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami

Warunki Uczestnictwa

Uczestnikiem Projektu może zostać każdy współpracownik/ wolontariusz/ stażysta Fundacji Pro Scientia Publica, który:
a) zapozna się z Regulaminem Rekrutacji,
c) wypełni formularz zgłoszeniowy do Projektu,
d) wyrazi zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Projektu,
e) podpisze przed wyjazdem indywidualną Umowę pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Fundacją,
f) złoży w terminie określonym w Regulaminie wszystkie wymagane dokumenty,
g) zadeklaruje złożenie raportu indywidualnego przez Uczestnika mobilności w systemie Mobility Tool,
h) Zadeklaruje włączenie się w upowszechnianie rezultatów Projektu.


Regulamin Rekrutacji

Głównymi kryteriami wyboru uczestników są:
1) Uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w wyjeździe edukacyjnym (mobilności) w odniesieniu do celów Europejskiego Planu Rozwoju
2) cele zawodowe związane z przedmiotem kursu
3) entuzjazm do pisania bloga i/lub wpisów w mediach społecznościowych
4) gotowość do przekazywanie wiedzy wyniesionej ze szkolenia oraz przeprowadzenia działań upowszechniających
5) gotowość podjęcia współpracy międzynarodowej z ramienia Fundacji
6) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
7) dyspozycyjność na czas mobilności.
W każdym kryterium kandydat powinien osiągnąć min. 60 pkt (w skali 70-punktowej). Decyduje ilość zdobytych punktów.
W przypadku kandydatów o tej samej ilości punktów na jedno miejsce, będzie zastosowane kryterium dodatkowe: zaangażowanie w dotychczasową działalność Fundacji.

Mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne, beneficjent grantu zobowiązuje się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania podczas procesu rekrutacji i trwania projektu.