O nas/ About us

 

English below

Fundacja Pro Scientia Publica jest organizacją pozarządową non-profit założoną we wrześniu 2010 roku we Wrocławiu.

Tworzy, testuje i dostosowuje programy nauczania dla seniorów oraz zapewnia wysokiej jakości przewodniki dla edukatorów dorosłych obejmujące trzy główne obszary: artystyczny, edukację cyfrową i krytyczne myślenie.

Wszystkie kursy są zaprojektowane w oparciu o rozwój kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie, niezbędnych obywatelom do samorealizacji, zdrowego i zrównoważonego stylu życia, aktywnego obywatelstwa i integracji społecznej.

Współpracujemy z innymi lokalnymi i regionalnymi organizacjami (Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku), ponieważ jesteśmy przekonani, że jest to klucz do zwiększenia wpływu naszych projektów. Pomaga nam to również być bardziej w kontakcie ze społecznością i jej rzeczywistymi potrzebami.

 

Fundacja Pro Scientia Publica is a non-profit NGO established in September 2010 in Wroclaw, Poland.


It creates, tests, and adapts senior learners’ curricula and provides high-quality guides for adult educators covering the three main areas: artistic, digital education, and critical thinking.


All courses are designed based on the development of competences for lifelong learning essential to citizens for personal fulfilment, a healthy and sustainable lifestyle, active citizenship and social inclusion.


We partner with other local and regional organizations (Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku) because we are convinced that this is the key to making our projects more significant impact. It also helps us be more in touch with the community and its real needs.